Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020 - 9:58 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 12
Truy cập: 5.522.038
User IP: 3.231.167.166
Những quy định tiếp công dân

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐSP VĨNH LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

 Tiếp công dân của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-CĐSP ngày   /11/2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phòng tiếp công dân

Phòng tiếp công dân của Trường là phòng họp của Trường, nơi tiếp công dân (bao gồm cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên của Nhà trường) đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Nhà trường.

Điều 2. Nguyên tắc tiếp công dân

1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của Trường.

2. Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp công dân.

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đối với cán bộ tiếp công dân

a. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

c. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

2. Đối với công dân

a. Mang, sử dụng trái phép vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ.

b. Căng treo bảng hiệu, băng rôn, dán các loại giấy tờ có nội dung không phù hợp.

c. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

d. Xuyên tạc, vu khống, gậy thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

e. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành động cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ.

f. Kích động, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

g. Tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm.

h. Vi phạm các quy định khác trong Nội quy tiếp công dân.

Điều 4. Lịch tiếp công dân

Thực hiện theo thông báo số    /TB-CĐSP, ngày   /11/2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long về lịch tiếp công dân.

Chương II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN; TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ

TIẾP CÔNG DÂN; QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân

1. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có các quyền sau đây

            a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

            b. Được hướng dẫn về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

            c. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

     d. Khiếu nại, tố cáo về hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm pháp luật của cán bộ tiếp công dân với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có các nghĩa vụ sau đây

a. Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; giấy mời, giấy hẹn làm việc cho cán bộ tiếp công dân; nếu là đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức thì phải có giấy uỷ quyền hợp pháp, nếu là Luật sư giúp đỡ người khiếu nại thì phải có thẻ Luật sư. Trường hợp nhiều người (02 người trở lên) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì phải cử 01 người đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân. 

b. Viết đơn theo quy định của pháp luật hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

            c. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với cán bộ tiếp công dân; tuân thủ hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

            d. Trình bày đúng sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được cán bộ tiếp công dân ghi chép lại.

            e. Nghiêm chỉnh chấp hành Quy định tiếp công dân và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

            f. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

g. Rời khỏi địa điểm tiếp công dân khi hết giờ làm việc.

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, đeo thẻ cán bộ viên chức theo quy định.

2. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); hướng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật hoặc trình bày rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình bày vào Sổ tiếp công dân.

5. Giải thích, hướng dẫn cho công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

6. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

7. Giữ bí mật về họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân của người tố cáo.

8. Yêu cầu người vi phạm Quy định tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

1. Công dân không mang theo giấy tờ tùy thân.

2. Công dân trong tình trạng say do dùng chất kích thích, có dấu hiệu bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng điều khiển hành vi.

3. Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Công dân có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở hoạt động bình thường của Phòng tiếp công dân, của cán bộ tiếp công dân.

5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quy trình tiếp công dân

1. Hướng dẫn, đăng ký

a. Cán bộ thường trực tiếp công dân của Nhà trường thực hiện việc ghi chép Sổ theo dõi tiếp công dân của Nhà trường theo nguyên tắc người đến trước đăng ký trước.

b. Sổ theo dõi tiếp công dân của Nhà trường phải đảm bảo có các nội dung cơ bản như: Họ tên công dân, số chứng minh nhân dân, địa chỉ liên hệ, tóm tắt nội dung sự việc, tài liệu kèm theo, bộ phận hoặc người cần gặp, ngày đăng ký, ngày hẹn làm việc, họ tên cán bộ tiếp công dân, kết quả buổi tiếp, diễn biến tiếp theo, ngày kết thúc.

c. Sổ theo dõi tiếp công dân được quản lý và lưu giữ theo chế độ tài liệu mật.

2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin do công dân cung cấp

a. Quy trình xử lý đơn, thư được thực hiện theo các văn bản quy định của Nhà nước về trách nhiệm và quy trình xử lý đơn, thư  phản ánh, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

b. Căn cứ vào các quy định của pháp luật cán bộ thường trực trả lời công dân về thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết vụ việc của Hiệu trưởng và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với những trường hợp không đúng thẩm quyền giải quyết.

c. Đối với những thông tin, sự việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng, cán bộ thường trực tiếp công dân tiếp nhận, phân loại thông tin theo lĩnh vực công tác chuyên môn của Nhà trường, báo cáo và đề xuất với Hiệu trưởng về biện pháp giải quyết. Căn cứ vào nội dung sự việc, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức, bộ phận chức năng xem xét, giải quyết, trả lời công dân về những vấn đề có liên quan.

d. Cán bộ thường trực tiếp công dân của Nhà trường là đầu mối theo dõi, tổng hợp và lưu trữ.

3. Trả lời công dân

a. Việc trả lời công dân được thực hiện theo một trong hai hình thức: Giải đáp thông qua đối thoại trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản.

b. Nội dung giải đáp thông qua đối thoại trực tiếp phải được ghi biên bản có chữ ký xác nhận của công dân và cán bộ thực hiện tiếp công dân.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ báo cáo, công khai thông tin

1. Địa điểm, thời gian tiếp công dân được phổ biến đến tất cả viên chức, người lao động, sinh viên; được niêm yết công khai và đăng công khai trên Website của Nhà trường. 

2. Cán bộ phụ trách công tác Thanh tra trường là đầu mối lưu trữ, tổng hợp các văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động tiếp công dân của Nhà trường. 

Cán bộ phụ trách công tác Thanh tra trường tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường về tình hình tiếp công dân của Nhà trường trong báo cáo giao ban hàng tháng. Kết quả hoạt động tiếp công dân phải được trình bày trong Báo cáo tổng kết hàng năm của Nhà trường.

Cán bộ phụ trách công tác Thanh tra trường thực hiện báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên./.

 

 

 

 

 

 

Tin tức hoạt động
Sinh viên tạm nghỉ học từ thứ năm ngày 12/03/2020 đến khi có thông báo mới

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo sinh viên tạm nghỉ học từ thứ năm ngày 12/03/2020 đến khi có thông báo mới

Sinh viên K42, K44, học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. K43 nhập học 09/3/2020

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo sinh viên K42, K44 và học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. Riêng K43 nhập học ngày 09/3/2020

Đời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán để phòng, tránh virus Corona

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo toàn thể sinh viên trường về việc dời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán Canh Tý đến hết ngày 16/02/2020 để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dịch bệnh Corona

 CÔNG ĐIỆN 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Điện:

Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2019

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những quy định tiếp công dân

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long ban hành những quy định về việc tiếp công dân của trường

BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 - 3

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ ngày 8 - 3

Hội thao chào mừng 40 năm ngày thành lập trường

 TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

CHÀO MỪNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525