BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XĂ HỘI  BỘ QUỐC PH̉NG - BỘ TÀI CHÍNH

----------------------------------------------

Số: 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC

 

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

          Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với

 cán bộ quản lư, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc pḥng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc pḥng - an ninh;

Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội, Bộ Quốc pḥng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lư, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh như sau:

tải về máy

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ bồi dưỡng giờ giảng, chế độ trang phục;  định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh; khung định mức giờ chuẩn đối với cán bộ quản lư giáo dục quốc pḥng - an ninh; các quyền lợi khác của cán bộ, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh là sĩ quan biệt phái.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a)  Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học và trung tâm giáo dục quốc pḥng - an ninh sinh viên (sau đây gọi chung là giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh);

b) Cán bộ quản lư bộ môn, khoa giáo dục quốc pḥng - an ninh; cán bộ quản lư môn học giáo dục quốc pḥng - an ninh thuộc các sở giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lư trung tâm giáo dục quốc pḥng - an ninh sinh viên (sau đây gọi chung là cán bộ quản lư giáo dục quốc pḥng - an ninh).

 

Điều 2: Chế độ bồi dưỡng giờ giảng

1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Thông tư này (bao gồm giảng viên là sĩ quan biệt phái) được hưởng 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng hoặc giờ giảng (sau đây gọi chung là tiết giảng).

Chế độ bồi dưỡng này không trùng với các khoản phụ cấp đă có trong chế độ tiền lương. Đối với báo cáo viên, giáo viên, giảng viên thỉnh giảng không thực hiện chế độ bồi dưỡng này.

2. Tiết giảng quy định tại khoản 1 Điều này là tiết giảng dạy thực tế trên lớp, ngoài băi tập, thao trường được quy định trong chương tŕnh giáo dục quốc pḥng - an ninh và kế hoạch giảng dạy, khi tính chế độ bồi dưỡng giờ giảng không phải quy đổi.

 

Điều 3. Chế độ trang phục

1. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư này (không bao gồm cán bộ quản lư, giảng viên là sĩ quan biệt phái) được cấp phát trang phục đồng bộ theo kiểu dáng quân phục sĩ quan hiện hành. Một bộ trang phục bao gồm: quần dài, áo dài, dây lưng, mũ mềm (hoặc cứng), giày da, bít tất, biển tên.

Biển tên do các cơ sở giáo dục, đào tạo quy định phù hợp với biển tên của viên chức, theo các chức danh hiện có của cán bộ quản lư, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh.

 2. Cán bộ quản lư, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh kiêm nhiệm năm đầu tiên được cấp một bộ trang phục xuân hè và một bộ trang phục thu đông, từ năm thứ hai trở đi mỗi năm được cấp một bộ trang phục xuân hè hoặc trang phục thu đông. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh chuyên trách mỗi năm được cấp một bộ trang phục xuân hè và một bộ trang phục thu đông.

 

Điều 4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh 

Định mức giờ chuẩn giảng dạy, việc quy đổi ra giờ chuẩn giảng dạy, nhiệm vụ và các quyền lợi khác của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh  thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội 

Điều 5. Khung định mức giờ chuẩn đối với cán bộ quản lư giáo dục quốc pḥng - an ninh

1. Khung định mức giờ chuẩn đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh kiêm nhiệm công tác quản lư thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội.

            2. Giảng viên thuộc trung tâm giáo dục quốc pḥng - an ninh sinh viên kiêm nhiệm chức vụ quản lư, có nghĩa vụ trực tiếp giảng dạy theo khung định mức dưới đây (tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn giảng dạy cả năm của chức danh giảng viên hiện giữ):

 

Chức danh

Trung tâm có 2 vạn sinh viên/năm trở lên

Trung tâm có dưới 2 vạn sinh viên/năm

Giám đốc:

15% định mức giờ chuẩn

20% định mức giờ chuẩn

Phó giám đốc:

25%

30%

Trưởng pḥng:

30%

35%

Phó trưởng pḥng:

35%

40%

Trưởng khoa:

75%

80%

Phó trưởng khoa:

80%

85%

 

3. Các chức vụ không quy định tại khoản 2 Điều này và chức danh kiêm nhiệm khác của giảng viên thuộc trung tâm giáo dục quốc pḥng - an ninh sinh viên thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành đối với giảng viên đại học. Các trung tâm không tổ chức pḥng, khoa vận dụng định mức của trung tâm có dưới 2 vạn sinh viên/năm.

 

Điều 6. Các quyền lợi khác của cán bộ quản lư, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh là sĩ quan biệt phái

1. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, nhà công vụ, công tác phí, chế độ phúc lợi cho cán bộ quản lư, giảng viên là sĩ quan biệt phái như cán bộ, giảng viên cùng cấp.

2. Sĩ quan biệt phái được tuyển chọn đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; được cung cấp thông tin; được tham gia các hoạt động giáo dục đào tạo; được xét khen thưởng và xử lư kỷ luật như cán bộ, giảng viên cùng cấp.

3. Giảng viên là sĩ quan biệt phái làm nhiệm vụ giảng dạy được hưởng tiền dạy vượt định mức giờ chuẩn như đối với giảng viên khác.

 

Điều 7. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng, trang phục và chính sách cho cán bộ quản lư, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước cấp hàng năm và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

2. Việc quản lư, sử dụng nguồn kinh phí này thực hiện theo chế độ quản lư tài chính hiện hành.

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTB&XH ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Quốc pḥng, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lư, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc pḥng.

Trong quá tŕnh thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo, để phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xă hội, Bộ Quốc pḥng và Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XĂ HỘI

THỨ TRƯỞNG

 

Đă kư

 

Nguyễn Ngọc Phi

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

 

Đă kư

 

Bùi Văn Ga

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PH̉NG

THỨ TRƯỞNG

 

Đă kư

 

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

Đă kư

 

Nguyễn Công Nghiệp

 

Nơi nhận:

- Văn pḥng Quốc hội;

- Văn pḥng Chủ tịch nước;

- Văn pḥng Chính phủ;

- Văn pḥng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN, TCN, CĐN;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu VT Bộ GDĐT, BLĐTBXH, BQP, BTC